Aktivní záloha

Armáda České republiky a ČSR, aktivní zálohy,...
Uživatelský avatar
Michal Kroužek
Šéfredaktor
Šéfredaktor
Příspěvky: 4545
Registrován: pát 11 srp, 2006 20:15
Bydliště: Sezimovo Ústí, Česká Republika
Kontaktovat uživatele:

Aktivní záloha

Příspěvekod Michal Kroužek » čtv 6 zář, 2007 18:16

Aktivní záloha

Aktivní záloha je součást ozbrojených sil České republiky zřízená na základě zákona č. 585/2004 Sb. (branný zákon). Příslušníci aktivních záloh se několik týdnů v roce věnují vojenskému výcviku, ve zbytku času se věnují svému civilnímu povolání. Kombinují tak dvě kariéry: vojenskou a civilní.

V případě potřeby jsou jednotky aktivních záloh na základě rozhodnutí vlády nasazeny do akce. Jejich typickými úkoly jsou pomoc při živelních pohromách a ostraha objektů důležitých pro obranu státu v případě zhoršení bezpečnostní situace. Jednotky aktivních záloh se úspěšně účastnili záchranných prací při katastrofických povodních v roce 2002.

Důvody existence aktivních záloh

* Současná koncepce ozbrojených sil České republiky je založena na principu nejmenší možné velikosti armády, která stačí k plnění jejich úkolů. Nepřekročitelný počet profesionálního personálu ozbrojených sil je stanoven rozhodnutím vlády. Aktivní zálohy představují praktický způsob šetrný k peněženkám daňových poplatníků, jakým si Armáda České republiky může zajistit rezervy, které použije v případě potřeby.

* Zrušením základní vojenské služby, přestože se jednalo o logický a prospěšný krok, zmizel důležitý prvek provázanosti ozbrojených sil se společností. Škodilo by obraně ČR, kdyby se stala věcí uzavřené skupiny profesionálních vojáků. Stejně jako ve zdravotnictví působí dobrovolníci Červeného kříže a v záchranářství dobrovolní hasiči, i armáda buduje svou dobrovolnou složku, jejíž příslušníci se věnují civilním kariérám a jako vojáci jsou nasazováni dle potřeby.

* Je pravděpodobné, že skupina obyvatelstva vhodná pro rekrutaci nových profesionálních vojáků se bude postupem let zužovat vzhledem k demografickému vývoji a rostoucím možnostem na trhu práce v civilním sektoru. Proto bude postupně růst důležitost aktivních záloh jako zdroje pro doplňování profesionálních jednotek.

* Některé odbornosti, které jsou spíše civilního rázu (např. právník), se malé profesionální armádě nevyplatí ve větším měřítku provozovat, přestože nárazově může vzniknout jejich potřeba, například při sestavování kontingentů pro mírové mise Armády České republiky v zahraničí. Pro takové případy je možné použít příslušníka aktivních záloh, který se potřebnému oboru věnuje ve své civilní kariéře. Pro potřebu nasazení v zahraniční misi může příslušník aktivní zálohy dočasně vstoupit do služebního poměru vojáka z povolání.

* Aktivní zálohy podporují u svých příslušníků kladné charakterové vlastnosti jako nezištnost, loajalitu ke státu, vlastenectví a schopnost obětovat se pro druhé. Tyto vlastnosti jsou pro fungování každé společnosti nezbytné.Jak vstoupit do AZ

Přemýšlíte-li o možnosti přihlásit se do aktivních záloh, navštivte místně příslušné krajské vojenské velitelství, kde získáte všechny potřebné informace a kde s vámi vyřídí vstupní proceduru. Doporučujeme domluvit si schůzku s odpovědným pracovníkem nejprve telefonicky.

Každý zájemce o vstup do AZ musí splňovat základní podmínky: věk mezi 18 a 60 lety, zdravotní způsobilost a trestní bezúhonnost, kterou musí doložit aktuálním výpisem z trestního rejstříku. V případě, že se zájemce rozhodne pro vstup do aktivních záloh, vyplní na KVV žádost o zařazení do aktivní zálohy a přiloží výpis z trestního rejstříku. Poté bude písemně pozván na lékařské vyšetření ve vojenském zdravotnickém zařízení.

V případě, že je uznán zdravotně způsobilým, opět navštíví KVV, kde mu jsou nabídnuta volná místa u jednotek aktivních záloh, pro které splňuje podmínky. Poté, co si jedno z nich vybere, podepíše dohodu o zařazení do aktivní zálohy. Dohoda se uzavírá na dobu tří let. Tím vstupní procedura končí.

Další informace o podmínkách vstupu do AZ, jakož i finančních náležitostech příslušníka AZ, jsou obsaženy v níže uvedených odpovědích na typické dotazy příslušníka AZ.

TYPICKÉ OTÁZKY PŘÍSLUŠNÍKŮ AZ A ODPOVĚDI NA NĚ

Kdo se může stát příslušníkem AZ?

Příslušníkem aktivní zálohy v míru může být: občan České republiky (muž, žena), který:

* dosáhne věku 18 let a nepřesáhne věk 60 let;

* písemně požádá krajské vojenské velitelství (KVV) podle místa trvalého pobytu žadatele o dobrovolné převzetí výkonu branné povinnosti a o zařazení do jednotky AZ.

Jaké další podmínky musí příslušník AZ splňovat?

Další podmínky pro zařazení do aktivní zálohy jsou:

* zdravotní způsobilost žadatele; trestní bezúhonnost žadatele;

* potřeba ozbrojených sil, tedy že je k dispozici volné místo v jednotce AZ, pro kterou uchazeč splňuje podmínky;

* uzavření dohody mezi žadatelem a KVV.

Dohodu o zařazení do aktivní zálohy uzavírá s žadatelem příslušné Krajské vojenské velitelství na dobu tří let. Dohodu je možné uzavírat opakovaně.

Kolik času činnost v AZ zabere?

Za standardních mírových podmínek musí příslušník AZ absolvovat každoročně cvičení v délce trvání do tří týdnů. Výcvik je zpravidla soustředěn do dvou delších cvičení, jednoho na jaře, druhého na podzim.

V případě dočasného zhoršení bezpečnostní situace, při živelných katastrofách a v obdobných situacích může vláda rozhodnout o povolání aktivních záloh na výjimečné cvičení, a to maximálně na čtrnáct dnů za rok. Za dobu existence aktivních záloh vláda o povolání AZ na výjimečné cvičení dosud nerozhodla.

V případě vyhlášení stavu ohrožení státu či válečného stavu může stát povolat vojáky do časově neomezené mimořádné služby. V takové situaci by mohly být obnoveny odvody a vojenská služba by se stala celospolečenskou záležitostí. Příslušníci aktivních záloh by však pravděpodobně byli povoláni jako první, protože vedle profesionálních vojáků by byli jedinou skupinou obyvatelstva s vojenským výcvikem, která si udržuje vojenskou odbornost.

Jakými způsoby zaniká příslušnost k AZ?

1. Příslušnost k AZ zaniká uplynutím doby, na kterou byla dohoda o zařazení do aktivní zálohy uzavřena, pokud není zájem dohodu obnovit jak ze strany vojáka v AZ, tak příslušného KVV.

2. Příslušnost k AZ zaniká dnem dodání písemného odstoupení vojáka od dohody o zařazení do AZ příslušnému KVV. V případě, že je voják na vojenském cvičení, může od dohody odstoupit až v den následující po dni, kdy vojenského cvičení skončilo.

3. Dnem dodání písemného odstoupení od dohody příslušným KVV vojákovi v AZ.

Může příslušník AZ odejít před skončením tříletého závazku?

Ano. Jak bylo uvedeno v předchozí odpovědi, voják v aktivní záloze může od dohody kdykoliv odstoupit s výjimkou doby, kdy je na vojenském cvičení. Stejné právo ale přísluší i druhé straně: příslušnému KVV.

Může zaměstnavatel zakázat zaměstnanci vstup do AZ?

Ne, nemůže. Vstup do AZ je dobrovolným rozhodnutím občana, za které ho zaměstnavatel nemůže žádným způsobem diskriminovat. Zaměstnavatel má též povinnost poskytnout zaměstnanci pracovní volno na dobu vojenského cvičení.

V praxi je vhodné, aby mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, příslušníkem AZ, existoval seriózní vztah založený na vzájemné informovanosti o právech a povinnostech obou stran. Podrobné informace k problematice zaměstnávání příslušníků AZ jsou k dispozici v rubrice Pro zaměstnavatele.

Představuje zaměstnávání příslušníků AZ pro zaměstnavatele nějaké výhody?

Ministerstvo obrany uznává, že zaměstnávání příslušníků AZ staví zaměstnavatele před určité výzvy. Zaměstnavatelé by si však měli uvědomit také výhody plynoucí ze zaměstnávání příslušníků AZ. U zaměstnance, který je příslušníkem AZ, mají garanci dobrého zdravotního stavu a trestní bezúhonnosti. Zároveň získávají člověka, který umí přijímat a vydávat pokyny a který je orientovaný na plnění úkolů, a to i v obtížných podmínkách a nečekaných situacích. Příslušnost k AZ zároveň garantuje určité morální standardy u zaměstnance.

Armáda České republiky je prestižní instituce, které dle průzkumu společnosti Markent z listopadu 2005 důvěřuje 72 procent obyvatel ČR. Dle stejného průzkumu je profese vojáka v pětici nejprestižnějších povolání v ČR (umístila se na pátém místě za lékaři, vysokoškolskými profesory, soudci a profesionálními hasiči).

Příslušník AZ je vojákem, který dokáže kombinovat vojenskou připravenost i civilní kariéru. Mít v týmu zaměstnanců příslušníka AZ je něco, čím se zaměstnavatel může zaslouženě chlubit a co přispívá k jeho dobrému jménu.

Do budoucna Ministerstvo obrany usiluje o legislativní zakotvení daňového zvýhodnění zaměstnavatelů

Na jaké finanční náležitosti má příslušník AZ právo?

Finanční náležitosti příslušníka AZ jsou řešeny zákonem č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení, a o některých právních poměrech vojáků v záloze, ve znění zákona č. 128/2002 Sb.

Při plnění podmínek dohody o zařazení do AZ má voják nárok na odměnu ve výši 500,- Kč měsíčně. Odměna se vyplácí jedenkrát za rok do konce měsíce ledna následujícího po roce, za který odměna náleží.

Voják v AZ má při povolání na vojenské cvičení nárok na poměrnou část dvojnásobného základního měsíčního služného podle dosažené hodnosti.

Základní částky měsíčního služného podle hodnosti jsou:

* vojín 500,- Kč

* svobodník 550,- Kč

* desátník 700,- Kč

* četař 750,- Kč

* rotný 800,- Kč

* rotmistr 850,- Kč

* nadrotmistr 900,- Kč

* štábní rotmistr 950,- Kč

* podpraporčík,

* podporučík 1000,- Kč

* praporčík,

* poručík 1100,- Kč

* nadpraporčík,

* nadporučík 1200,- Kč

* štábní praporčík 1250,- Kč

* kapitán 1300,- Kč

* major 1450,- Kč

* podplukovník 1600,- Kč;

Voják v AZ má kromě toho při povolání na vojenské cvičení nárok na náhradu příjmu v následujícím rozsahu.
Voják v AZ, který je zaměstnancem, má právo na náhradu mzdy v plném rozsahu.

Náhrada příjmu vojáka v AZ, který je samostatně výdělečně činný, činí za každý kalendářní den vojenského cvičení z částky denního vyměřovacího základu:

* nevyživuje-li žádnou osobu - 60%,

* vyživuje-li jednu osobu - 75%,

* vyživuje-li dvě osoby - 90%,

* vyživuje-li tři a více osob - 95%;Voják v AZ má při povolání na vojenské cvičení nárok na proplacení jízdného do místa určení nástupu na vojenské cvičení a zpět do místa trvalého pobytu.

Voják v záloze má po dobu pobytu na vojenském cvičení nárok na bezplatné stravování a ubytování. Po skončení vojenského cvičení má nárok na bezplatné vyčištění vojenského stejnokroje.

Za správnost údajů v této sekci odpovídá: Ing. Zdeněk Slovák, tel. 973 216 115

Text pochází ze stránek Armády České republiky
Naleznete ho spolu s dalšími informacemi týkajícími se aktivních záloh na

Kód: Vybrat vše

http://www.army.cz/scripts/detail.php?id=7229
Zbraně a vojenská technika a menší bratříček o airsoftu Airsoftmania.cz. Nově pak jsem i na Shinigami-san. Tam se věnuji civilnějším tématům.
Obrázek
Obrázek
Play Supremacy 1914, the free real-time strategy online games and the Browsergame of the Year 2009!

DC
Podporučík
Podporučík
Příspěvky: 1138
Registrován: čtv 17 srp, 2006 18:22

Příspěvekod DC » čtv 6 zář, 2007 18:28

to neni ono,lepší je jít přímo do armády..sem bez závazků,studuju píčoviny,hlavu na nic nemam...nejdřiv pár let v naší a pak hurá do US (třeba) a jít do Iráku...

Adamicz
Četař
Četař
Příspěvky: 46
Registrován: stř 16 kvě, 2007 11:38
Bydliště: Praha
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod Adamicz » sob 6 říj, 2007 21:32

DC píše:to neni ono,lepší je jít přímo do armády..sem bez závazků,studuju píčoviny,hlavu na nic nemam...nejdřiv pár let v naší a pak hurá do US (třeba) a jít do Iráku...


Aktivní zálohy sou podle mě skvělej způsob jak si tu armádu "ošahat". Alespoň pro tu mladší generaci co uvažuje o kariéře v armádě, ale nezažila vojnu. Já o tom například dost vážně přemýšlel.

Uživatelský avatar
JRut
Redaktor
Příspěvky: 277
Registrován: ned 13 srp, 2006 13:18
Bydliště: Čelákovice
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod JRut » ned 7 říj, 2007 10:52

DC píše:nejdřiv pár let v naší a pak hurá do US (třeba) a jít do Iráku...
:lol: :shock:
Lidé kteří zapomenou svou minulost jsou odsouzeni k tomu aby ji prožili znovu.


Zpět na „Armáda České republiky a ČSR“